’Kuan Kawllukhu gol zaakzaw hiam – kuan hongzawnzo zaw hiam kidemleng en igam ikeek zawhleh keek ding amau akeek zawhleh keek ding’’ “HOLIMNA’’ Pau...

Rev. Tualdo tawh Holimna ZOMI SUNGAH HIV/ AIDS NASEM REV. TUALDO LEH TONGSAN TANUTE HOLIMNA Leitung ah a lauhuai leh a mulkim huai mahmah akigen HIV/AIDS natna pen leitung buppi ah kizelin minthang mahmah...

Zomi Ph.D ngah masa pen Dr.Leo Mang Cin Hau tawh holimna Min : Dr. Leo Mang Cin Hau Nu le Pa : Pu Hau Cin pau & Pi Man Za Ciin Degrees : B.Ag, Ph.D...

Pa Deihpi tawh Holimna 1) Na min, Nu/ Pa le Na sanggamteng i minte nong gen thei diam? Kei ka min Cin Deih Lian (Deihpi) hi. Ka pa min pen Ngul Sian Thang (Gualnam) hi in, ka nu min pen Niang Lian Man...

Pa Go Hau tawh Holimna ZOMI GUITAR SIAM PU GO HAU LEH ZOL TE HOLIMNA Kawlgam leh vaigam ah Zomite music lam aniam lua hilo hi hang. Music siam, lasiam minthang leh mipil zong tampi mah ki om ta hi. Zomite...

Lasasiam Lia Zamnu tawh Holimna MIZORAM A MINTHANG LELTE JOURNAL TE LEH LIA ZAMNU Kawlgama lasa siam minthang Zamnu kici na thei kha ta hia? Nung Nipi masa sungin Kawlgama lasa siam minthang khatna a...

JKKam tawh Holimna INTERVIEW | ITNA LEIBA – JK KAM Nung 2009 Christmas sung a Zogam Online (ZOL) te in X-mas gift dingin ITNA LEIBA JKKam (Norway)tawh a holimna (Interview) uh Tongsan website...

  Lengtong Pauno tawh Holimna Ni khat Minuamsa Video Studio neipa Babu (Paupu) innah hawhin ka holim laitakun 1981 pawlin lasa minthang Zomi bupin i theih ciat lasiam Lengtong Pauno zong hong hawh...

Lasiam Thangpaa leh Zingsol te Interview na Zogam panin Kawlgambup huam dong ah a thangpha semsem lasasiam Thangpaa tawh holimna Date : Dec 26,2014 Amun : Pa Thangpa inn, Sakollam, Tedim, Chinstate, Myanmar. A...

ZOMI GUITAR SIAM PU GO HAU LEH ZOL TE HOLIMNA Written by Zogam Online Saturday, 24 April 2010 22:20 – ZOMI GUITAR SIAM PU GO HAU LEH ZOL TE HOLIMNA Kawlgam leh vaigam ah Zomite music lam aniam lua...

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better
error: