TUNGZANG NEWS Zomi Khuado Pawi Thu ckpiangKhuado Pawi thu ka gelh hangin, kei zong Khuado thu a tel, i khanglui ngeina sungah a khangkhia leh a kidiah ngei ka hi kei hi. Tua ahih manin hih khuado thu...

You must be logged in to view this content. ...

CHIN LE ZOMI THU TOM KIM Chin leh Zomi cih tawh bangcih ding ci aa alunghimawh leh athei nuam tampi ki om ahih manin, tawm kong kuppih nuam hi. Hih min nihte hangin lunghimawhna ii tangthu i theihlohna...

J.H. Cope Laibu bawlte: Zolai J.H. Cope hun lai laibu kibawlte a thei nuam om ding i hih manin hih lai-ah hong suaksak ing. 1. 1913 – “Lai Shim Lai Bu,” Tid Dim Pau (Chin Primer in the Tedim Dialect...

You must be logged in to view this content. ...

You must be logged in to view this content. ...

You must be logged in to view this content. ...

You must be logged in to view this content. ...

ZO TATZIA (Laibu) . Gelh – Pu Kam Khan Mang Sakollam, Tedim A sung a thu omte Thu Masa Thu Mapi Khawk – 1 Minam Khawk – 2 Pau bul Khawk – 3 Kipi Kiten Ziate Khawk – 4 Inn...

TZN: Tusung teng Zogam le Zomite’ sungah i buaipih mahmah ahi CNF/A te in abeisa Zogam, adiakdiak Tedim, Tonzang gam sungah a nasep/ ngongtatnate hong nusia khin Zomi mipil khat ahi Dr. Vumson in...

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better
error: