Khuapi huih in kum sim in Zogam hong nawk zel in Pasian hehpihna tawh inn sia lo sia om sam lo hi, ahi zongin kamsiatna tawh tu tung April 16, 2016 Saturday zan ni tak nai 11 P.M. hun pawl in Tungzang khua, Zogam ah nasia takin huihpi guahpi nungin inn tampi nawkgawp hi.

Ni dang kum dang sangin khauhnun zaw in lamet hetloh pi in kamsiatna tawh inn 4-5 ding kicim kisia in singkang hawkkek mang hi. Pasian hehpihna tawh asi aliam om lo ci hi. Hih tawh kisai in Leitung bup gam tuamtuam a om Tungzang khua mi leh mipih sapih a kua mapeuh in a huhna panpihna nang kipiak khait zawh zahzah TZN in huhna ki donsak hi.

Hih huhna pen TZN in donsak bek hilo lo in khua kipawlna in zong gel ding hi. Nang piiak nopnopna ah kipia thei hi. Huhna kingah sum ahi zongin van ahi zongin a ki ngah khempeuh khua hausa lui Pu. Thang Za Lian tungah ki ap in ki khak ding hi. Haksatna tuak innsia teng a banban in ki hawmsak ding hi. Tua ahih manin nang Pasian in a pia khia zo dingin dinmun ah hong bawl in hong koih zo ahih manin pek $ 1-2 bek ahi zongin nang kipiak khiat zawh zahzah tawh panpih ciat ni.

Hih mun ah pia kipia thei hi:

Pa. Thawng Sian Khup innbuk cimzan
Pa. Thawng Sian Khup innbuk cimzan

13045407_1707775992830951_10806151_n

13023367_1707775309497686_751609716_n

13023163_1707775266164357_544352622_n

Pa. Thawng Sian Khup Inn
Pa. Thawng Sian Khup Inn
Pa. Kap Khan Thang anbuk
Pa. Kap Khan Thang anbuk
Pa. Pau Do Kam inn
Pa. Pau Do Kam inn
Pa. Thang Pian Dal inn bup len khia
Pa. Thang Pian Dal inn bup len khia
Nu. Ngaih En Inn
Nu. Ngaih En Inn

Huhna tawh kisai in dotnop om leh
TZN 1+305-244 (Viber and Whatsapp) (Kappu)
TZN 1+305-244-0282(Viber and Whatsapp) (Tungsol)

Facebook Comments