Zomi te leh Kawlgam kumpi thak Tuni (March 30, 2016) ni in Kawlgam kumpi lui leh kumpi thak panmun ki-aapna kibawl khinta hi. Ka lungsim sungah nuamna leh lungkim zawhloh na khat (mixed feelings) kigawmkhawm...

Hong nusia Rev. Dr. H. S. Hatzaw (73) Pu Go Za Lian Hatzaw leh Pi Niang Dim Guite tapa Rev. Dr. H.S. Hatzaw pen Tonglawn (P), Manipur ah 1943 in suak hi. January 24, 1975 in Lia Cing...

ZOMI te Deih bang Zomi it teng: Tutung kitel khit Cabinet vai ong ki bawl in ZCD te khat zong ih kihel loh teh mipin zong ong deihsak, khasia phial zah dong ki om a hih teh lungdam huai leh thupi sa ing....

Zomi te sung ah pilna khuavak hong taangsak “ZOLUS “Kum 20 cinnna ah A (3) Veina ZOLUS Award Pahtawi Piakna Zomi Literature Uplift Society (ZOLUS) [Zolai Masawn Pawl] ii Kum 20 cinna...

Zomi it teng: ZNC phualcil 1988,October hun lai in Rgn pan Zomi nam party ding kigel in A phuankhia te sungah Pu Gin Khan Khai zong khat in ong kihel hi. ASSK tawh a kimu masa pawl zong hi lai hi. 1988,November...

Kum 68 sung Kawlgam nainganzi ah Zomi te Vuanzi level bel ngahngah sam hang tua a hih leh minam leh gam a ding a kimu thei bang mualsuang ki phut hiam cih ngaih sun dihni.Ni khat zong Vuanzi ngah ngeilo...

CHIN LE ZOMI THU TOM KIM Chin leh Zomi cih tawh bangcih ding ci aa alunghimawh leh athei nuam tampi ki om ahih manin, tawm kong kuppih nuam hi. Hih min nihte hangin lunghimawhna ii tangthu i theihlohna...

Sia Go Khen 1. Sia Go Khen in biakinn sunga lususu ihmumu pawlkhat a muh ciangin “Biakinn sunga ihmute phong se kei un, ka Pa inn hi, ci-in ki-innteeksak lua a, ihmut kawm a biakinn cinghte hi,” ci...

Paunak leh A khiatna 10/11/2015 0 Comments Paunak leh A khiatna (1) A si masa puantuam tang..? = A masa peuh hampha zaw… (2) Ak ta mang kuan ki tu tu ? = Ki lem na a om kei leh kiam suk na ,man than...

“Ngaihsutna lamsang khangcing (mature) leh khangcinglo (immature) etkaakna” Ka’ laibu gelh hong maleep pakning. Naupang lungsim ahihkeileh khangcinglo lungsim-pen khangcing hilo ahihman-in piicing...

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better
error: